USLUGE

Regrutacija i selekcija kandidata obuhvata:

 • Analizu radnih mesta kod korisnika usluga
 • Kreiranje radnog profila za obavljanje posla
 • Traženje kandidata (oglašavanje, baza podataka, direktrno traženje)
 • Selekcija kandidata
 • Procenu kandidata
 • Dostavljanje izveštaja o izabranim kandidatima korisniku usluga.

 

Ustupanje (iznajmljivanje) ljudskih resursa 

Ustupanje (iznajmljivanje) ljudskih resursa predstavlja način zapošljavanja, kada je izabrani radnik zaposlen u jednoj kompaniji a stvarno radne zadatke obavlja u  drugoj. Između kompanije pružaoca usluga i kompanije primaoca usluga zaključuje se ugovor o pružanju usluga (Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji).

Iznajmljivanje ljudskih resursa se koristi kada korisnik usluga nema mogućnost da kandidate zaposli u svojoj organizaciji, odnosno kada mu to predstavlja poteškoću u poslovanju.

Usluge ustupanja radnika koriste se za potrebe obavljanja različititih vrsta poslova, od fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Tokom celokupnog perioda trajanja ugovora, ustupljeni radnici su zaposleni u SFiS do.o., a korisnik usluga rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njihovim radom.

 

Prednosti korišnjenja usluga iznajmljivanja ustupanja ljudskih resursa:

 

 • oglašavanje u ime korisnika usluga,
 • selekcija i odabir kandidata u ime korisnika usluga,
 • korisnik usluga se oslobađa administrativnih aktivnosti kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika,
 • korisnik se oslobađa svih kadrovskih evidencija (zaključenje ugovora o radu, prijava i
 • odjava radnika na socijalno osiguranje, obračuni, bolovanja, odmori, odsustva povrede na radu, M4 obrasci itd.),
 • korisnik se oslobađa izmena i dopuna sistematizacije radnih mesta za ustupljene radnike,
 • korisnik se oslobađa izmene Akta o proceni rizika na radnim mestima za ustupljene radnike
 • korisnik se oslobađa teoretske obuke i testiranja za bezbedan i zdrav rad i obuke zaštite od požara ustupljenih radnika,
 • korisnik se oslobađa obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na broj svojih zaposlenih radnika,
 • korisnik se oslobađa računovodstvenih poslova za obračun zarada,
 • odsustvo rizika radnih sporova sa radnicima, te rizike preuzima izvršilac usluga,
 • odsustvo rizika od nastaka greške (obračunske, poreske itd),
 • angažovanje radnika na bilo koji rok-određeno vreme,
 • izvršilac usluga  je poslodavac i poreski obveznik za sve obezbeđene radnike,
 • svi izvršioci su dodatno kolektivno osigurani od posledica povreda na radu kod osiguravajućeg društva,
 • redovno mesečno obračunavanje, isplata zarada radnicima i dostavljanje platnih listića.

 

Loading